Как работи правото?

Право най-напред е онова, което е добро и справедливо, което е правда. Обективно право се нарича действащата към даден момент система от правни норми (закони), които налагат определени правила на поведение и ги защитават с принуда, ако е необходимо. Субективно право е признатата от закона възможност едно лице да изисква другите да се съобразяват с негов правен интерес, който е защитен от закона и е въздигнат в задължение за останалите.

Действащи закони
Правни отрасли Юридически процедури
Правозащитни институции

Правото функционира като система от закони, правозащитни институции и установени процедури за прилагане на законите. Правните системи съществуват, за да бъде поддържан мир и стабилност в общество на противоречиви интереси. Общественият ред, който правото защитава, е свързан със зачитане законните права на гражданите и на техните организации, противодействие срещу вредни за обществото явления (от гледна точка на установените разбирания) и създаване на приемливи механизми за разрешаване на спорове, когато правото бъде нарушено. Различните обществени отношения, които правото регулира, са систематизирани в обособени правни отрасли.


Система на правото:

§ Закони

§ Институции

§ Процедури

§ Отрасли

§