Нормативна уредба

Отворени сме за ваши предложения да добавим връзка към други информационни ресурси и услуги. Молим да ни уведомите, ако някоя от предложените връзки не работи изправно или ако сметнете, че сочи към неактуално или незаконно съдържание!

§ http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces
Държавен вестник (обнародване, изменение, допълнение, обявления)

§ http://lex.bg/laws/tree/laws
Български закони, наредби, правилници, законопроекти (от „Лекс.БГ“ АД)

§ http://pris.government.bg
Постановления, протоколи, решения, стенограми на Министерския съвет

§ http://www.strategy.bg/
Портал за обществени консултации и публично обсъждане (от МС)

§ http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=bg
Официален вестник на Европейския съюз (договори, регламенти, директиви)

§ http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law.html?locale=bg
Нормативна уредба на Европейския съюз (от Европейската комисия)


Сравнително право

§ http://confinder.richmond.edu/
Конституциите по света (на английски и на съответните национални езици)

§ http://www.legislation.gov.uk/ukpga
Законодателство на Великобритания

§ http://www.rechtliches.de/Gesetze_a-z.html
Законодателство на Германия

§ http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelenco012015ordcron.htm
Законодателство на Италия

§ https://www.boe.es/legislacion/legislacion.php
Законодателство на Испания

§ http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/TableauLoisPublic/
Законодателство на Канада

§ http://www.pravda.gov.mk/LDBISReader/SearchLawRegulation.aspx
Законодателство на Македония

§ http://pravo.fso.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1
Законодателство на Русия

§ http://www.usa.gov/Topics/Reference-Shelf/Laws.shtml
Законодателство на САЩ

§ http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2709&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
Законодателство на Турция

§ http://www.legifrance.gouv.fr/
Законодателство на Франция


Комерсиални ресурси

§ http://www.apis.bg/bg/
Правно-информационна система за юристи (от „Апис Европа“ АД)

§ http://www.ciela.net/about-ciela-norma/tab/33/za-ciela-norma/ciela-pravno-informatsionni-sistemi
Юридически, счетоводен и бизнес-софтуер (от „Сиела норма“ АД)

§ http://lakorda.com/bg/products.html
Правен, експертен и бизнес-софтуер (от „Лакорда“ АД)

§ http://www.juen.bg
Електронна юридическа енциклопедия (от „Юридическа енциклопедия" ООД)


Връзки в internet:

§ Нормативна уредба

§ Лица и институции

§ Юридически ресурси

§ Обществени ресурси

§ Приятели :)