Юридически ресурси

Отворени сме за ваши предложения да добавим връзка към други информационни ресурси и услуги. Молим да ни уведомите, ако някоя от предложените връзки не работи изправно или ако сметнете, че сочи към неактуално или незаконно съдържание!

§ http://dv.parliament.bg/DVWeb/searchDV.faces
Държавен вестник (промени в законодателството, официални съобщения)

§ https://edelivery.egov.bg/
Система за електронно връчване (от ДАЕУ)

§ http://legalacts.justice.bg/
Търсене в актовете на българските съдилища (от ВСС)

§ http://europa.eu/eu-law/index_bg.htm
Право на Европейския съюз (от Дирекция „Комуникация“ на ЕК)

§ https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=bg&action=home
Европейски портал за единен електронен достъп до правосъдие (от ЕК)

§ http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=bg
Официален вестник на Европейския съюз


Сигнали и жалби

§ https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_bg/
Нарушение на европейското право от институция на страна-членка (до ЕК)

§ http://93.152.175.195:81/Claim/New
Корупция в Съдебната система (до Висшия съдебен съвет)

§ http://www.ombudsman.bg/form
Нарушени права и свободи на гражданите (до Омбудсмана)

§ https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6
Незаконно използване на лични данни (до КЗЛД)

§ https://kzp.bg/elektronna-forma-za-podavane-na-zhalba-signal
Нарушени права на потребителите (до КЗП)

§ http://www.cpc.bg
Ограничаване или нелоялна конкуренция (до КЗК)

§ http://www.gli.government.bg/page.php?c=156
Нарушени права на работници и служители (до ИА „ГИТ“)

§ http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/2013-11-09-23-10-57
Дискриминация, тормоз, неравноправно третиране (до КЗД)

§ http://antitraffic.government.bg/контакти/
Трафик, експлоатация и заробване на хора (до НКБТХ)

§ http://www.cybercrime.bg/bg/contacts
Компютърни вируси, кражба на акаунти, измами, порнография (до ГД „БОП“)


Европейски ресурси

§ http://www.pravanachoveka.com/
Практика на Европейския съд по правата на човека

§ http://www.coupleseurope.eu/bg/
Семейни отношения, съжителство, имущество и развод в Европа

§ http://www.successions-europe.eu/Questions.aspx?c=bg
Портал за наследствено право на страните в Европа

§ https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_taxonomy_action.do?idTaxonomy=155&plang=bg&init=true&refresh=1
Съдебни процедури и връчване на книжа в друга страна-членка на ЕС (от ЕК)

§ http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_searchmunicipality_bg.jsp?countrySession=26&#statePage1
Определяне на компетентни съдебни органи в друга страна-членка на ЕС (от ЕК)

§ http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=bg
Портал за европейски граждански законодателни инициативи (от ЕК)


Специализирани ресурси

§ http://www.bcnl.org/
Български център за нестопанско право

§ http://ipbulgaria.bg/
Български портал за интелектуална собственост

§ https://portal.bpo.bg/bpo_online
Търсене на регистрирани търговски марки, дизайни, патенти (от БПВ)

§ http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
Калкулатор за регистрация на международни търговски марки (от WIPO)

§ http://www.ruskov-law.eu/sofia/kalkulator-advokatski-vyznagrazhdenija.html
Калкулатор за адвокатски хонорари и съдебни такси (от „Русков & Колеги“)

§ https://lexmachina.com/
Lex Machina (експериментален машинен юридически анализ)


Общи ресурси

§ http://www.lawsbg.com
Социална мрежа за юристи с правна информация, процедури, образци

§ http://pravnisaveti.com/
Примерни договори, пълномощни, декларации, молби

§ http://www.legaltheory-forums.org/phpBB3/index.php
Форум с разработки по правната материя за студенти-юристи

§ http://gramada.org/
Библиотека с академични статии на юридическа тематика

§ https://challengingthelaw.com/
Юридическо пространство с фокус върху „трудните“ въпроси в правото

§ http://www.bg-pravo.com
Лекции по право за студенти, изучаващи правни дисциплини

§ http://pravatami.bg/
Обяснени на достъпен език различни права и текстове от закона


Връзки в internet:

§ Нормативна уредба

§ Лица и институции

§ Юридически ресурси

§ Обществени ресурси

§ Приятели :)