Семейно право

Следващите материали имат принципен характер и не заместват професионалното юридическо становище по конкретен случай. Ако не откриете отговор на вашия въпрос, можете да се обърнете към нас за консултация – безплатно е и не ви ангажира с нищо.


Семейно право, семейство, съпружеска имуществена общност, брак, брачен договор, развод, родителски права, издръжка, произход, осиновяване  

Семейното право урежда брака, родството и осиновяването. Понятието за брак е ключово за семейното право. Българското семейно право разглежда брака като доброволен и равноправен съюз между мъж и жена, сключен по определен от закона ред, с цел да се създаде семейство. Бракът може да се уреди при законов режим на имуществена общност, законов режим на имуществена разделност или договорен режим, определен от съпрузите чрез подписването на брачен договор.

Разводът е следващ основен въпрос, свързан с прекратяване на брака поради причини, настъпили след неговото сключване. Съществуват разводи по взаимно съгласие, при които съдът не се произнася за евентуалната вина на съпрузите и разводи по исков ред, при които вината е съществен елемент. При всички случаи разводът туря край на брака и поражда въпроси, свързани с имуществените отношения между съпрузите, упражняването на родителските права, претенции за издръжка и т.н.

Произходът и осиновяването са други ключови въпроси на семейното право. Произходът е биологична връзка между две лица, при която едното е баща или майка на другото. Съществуват хипотези, при които произходът е неизвестен и може да се установява по исков ред или чрез припознаване от страна на предполагаемия родител. Осиновяването е заместител на биологичния произход, който позволява едно дете да бъде отгледано от хора, които не са неговите биологични родители. При пълното осиновяване връзката с биологичните родители се прекъсва, докато при непълното се запазва. Възможно е при определени условия осиновяването да бъде развалено.

§ консултиране и изготвяне на брачни договори

§ разводи по взаимно съгласие и по исков ред

§ консултиране при домашно насилие

§ искове за издръжка и за родителски права

§ консултиране при осиновяване на деца

§ искове за установяване на произходНа вашите услуги:

§ Въпроси и Отговори


§ Авторско право

§ Административно право

§ Вещно право

§ Гражданско право

§ Данъчно право

§ Европейско право

§ Информационно право

§ Конституционно право

§ Международно право

§ Наказателно право

§ Наследствено право

§ Облигационно право

§ Осигурително право

§ Процесуално право

§ Семейно право

§ Трудово право

§ Търговско право

§ Финансово право

§

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

§