Авторско право

Следващите материали имат принципен характер и не заместват професионалното юридическо становище по конкретен случай. Ако не откриете отговор на вашия въпрос, можете да се обърнете към нас за консултация – безплатно е и не ви ангажира с нищо.


Авторско право, интелектуална собственост, произведение, изобретение, патент, полезен модел, търговска марка, индустриални отношения  

Авторството е ключово понятие за авторското право (или по-прецизно – правото на интелектуална собственост). В общия случай създателят на произведението е негов автор – без значение какви са качествата на това произведение. Възможно е две или повече лица да бъдат съавтори на едно произведение. Възможно е определено предприятие да организира създаването на произведение, което, макар и създадено от наетите служители, да се счита за интелектуална собственост на предприятието (например при т.н. продуцентски договори). Подобни на авторските произведения са изобретенията и полезните модели. За да бъдат обаче признати като такива, изобретенията и полезните модели трябва да бъдат проучени от експерти в областта и да бъде доказано, че представляват реален принос към познатата до този момент техника. След извършване на необходимите експертизи изобретенията и полезните модели могат да бъдат защитени от техния приносител пред Патентното ведомство.

Общата законова постановка е, че никой не може да използва авторските произведения и защитени изобретение или полезни модели, ако притежателят на интелектуалната собственост не разреши това. Изключения законът допуска, когато става дума за националната сигурност, научноизследователски дейности и в някои случаи – за лично, некомерсиално използване на копия от произведения. Извън това – всяко едно преписване, изобразяване, прожектиране, излъчване или използване по какъвто и да е друг начин, следва да се осъществява след получаване на разрешение. Някои части от интелектуалната собственост могат да бъдат преотстъпвани – временно, за определен период или за винаги; за определена територия, за разпространяване по определен начин, за определен брой копия/излъчвания и така нататък. При всички случаи защитата трае за определен брой години, след което интелектуалната собственост може да бъде ползвана свободно от всекиго.

Съществуват и алтернативни лицензи за разпространяване на авторски произведения, каквито са например 'GNU Public License' или 'Creative Commons'. Стандартната авторскоправна концепция забранява всяко използване, освен „изрично разрешеното“ от носителя на авторските права или от самия закон. Общо за алтернативните авторскоправни лицензи е, че те се отказват от формулировката „всички права запазени“, като запазват само някои от правата. Това води до освобождаване на информацията, за да може същата да бъде по-достъпна. Въвеждането на подобни лицензи позволява свободен обмен на идеи и е израз на човешка взаимност. Например вие можете свободно да копирате и да използвате съдържанието на www.Advocati.org, без да е необходимо да искате разрешение от нас и без да дължите каквито и да било плащания – стига да обозначите ясно нашето авторството и да предоставите на вашите потребители свободата, която сте получили от нас (съгласно правилата на 'GNU Free Documentation License').

§ искове за установяване на авторството

§ искове за защита при нарушаване на авторски права

§ патентоване на изобретения и регистриране на полезни модели

§ регистрация и защита на търговски марки

§ консултиране при сключване на продуцентски договори

§ консултиране при сключване на договори за разпространение

§ изготвяне на общи условия за ползване на авторски произведенияНа вашите услуги:

§ Въпроси и Отговори


§ Авторско право

§ Административно право

§ Вещно право

§ Гражданско право

§ Данъчно право

§ Европейско право

§ Информационно право

§ Конституционно право

§ Международно право

§ Наказателно право

§ Наследствено право

§ Облигационно право

§ Осигурително право

§ Процесуално право

§ Семейно право

§ Трудово право

§ Търговско право

§ Финансово право

§

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

§