Административно право

Следващите материали имат принципен характер и не заместват професионалното юридическо становище по конкретен случай. Ако не откриете отговор на вашия въпрос, можете да се обърнете към нас за консултация – безплатно е и не ви ангажира с нищо.


Административно право, администрация, управление, орган на властта, изпълнителна власт, административен акт, административен съд  

Административното право изяснява устройството и функциите на изпълнителната власт, която от своя страна привежда в изпълнение разпоредбите на закона – включително и чрез административна принуда, ако е необходимо. Централните органи на изпълнителната власт (например министерски съвет) действат за територията на цялата страна и задават общите насоки в държавната политика. Местните органи (например кметовете) действат в рамките на определен регион или селище и осъществяват държавната политика по места. Компетентността определя кръга от правомощия, с които административният орган разполага. Компетентността може да бъде обща (например областния управител) или специализирана (министерство на образованието, инспекция на труда, пътна полиция и пр.); може да бъде отраслова (здравеопазване, отбрана, промишленост) или функционална (финанси, контрол и т.н.).

Административните органи са йерархично взаимосвързани в системата на изпълнителната власт. Техните правомощия не зависят от самостоятелните им преценки и решения. Доколкото административният орган се ползва с определена самостоятелност, то е само и единствено за съобразяване точното прилагане на закона. Административният орган е длъжен да действа по реда на административното производство и да издава предвидените в закона административни актове. Нормативните административни актове (наредби, правилници, инструкции) са подзаконови регулации, в които бива конкретизиран законът и се дават оперативни насоки за прилагането му. Индивидуалните административни актове (решения, заповеди, постановления и др.) се издават по отношение на конкретен случай и свързаните с него конкретни лица. Общите административни актове се отнасят до определен конкретен случай, но засягат по-голяма група адресати (например всичките жители на селище, поставено под карантина). Административните актове подлежат на контрол за законосъобразност и целесъобразност, и е предвидена възможност в рамките на административния процес да бъдат оспорени – пред самия орган, издал акта, пред йерархично висшестоящия административен орган или пред административните съдилища.

За осъществяването на дейности, обикновено свързани с повишен риск, законът предвижда особени административни режими. Разрешителните режими задължават лицата предварително да се снабдят с разрешение от компетентния административен орган, за да могат да осъществяват съответната дейност (например разрешително за носене на огнестрелно оръжие). Регистрационните режими задължават лицата да заявят вписването им в нарочни регистри (например регистъра на финансовите институции при БНБ). След проверка на предвидените в закона обстоятелства исканото разрешение се издава или заявеното вписване се извършва. Ако бъде установена законова пречка, компетентният административен орган отказва да издаде разрешение или да извърши вписване, или отнема вече издадено разрешение и заличава вече направено вписване. Взетите в тази връзка решения могат да бъдат оспорвани от засегнатите лица по административен ред.

§ проучване изискванията за упражняване на дейности с особен режим

§ съдействие при кандидатстване за лицензии, концесии, разрешителни

§ водене на процедури за вписване в административни регистри

§ съдействие при извършване на проверки и упражняване на контрол

§ съдействие при воденето на административни производства

§ оспорване на индивидуални, нормативни и общи административни актовеНа вашите услуги:

§ Въпроси и Отговори


§ Авторско право

§ Административно право

§ Вещно право

§ Гражданско право

§ Данъчно право

§ Европейско право

§ Информационно право

§ Конституционно право

§ Международно право

§ Наказателно право

§ Наследствено право

§ Облигационно право

§ Осигурително право

§ Процесуално право

§ Семейно право

§ Трудово право

§ Търговско право

§ Финансово право

§

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

§