Гражданско право

Следващите материали имат принципен характер и не заместват професионалното юридическо становище по конкретен случай. Ако не откриете отговор на вашия въпрос, можете да се обърнете към нас за консултация – безплатно е и не ви ангажира с нищо.


Гражданско право, гражданство, гражданско състояние, юридически лица, дружества, кооперации, фондации, сдружения, представителство, пълномощия  

Гражданското право урежда статута на гражданите и техните организации, и възможностите им да участват в обществения живот. Името, единният граждански номер (ЕНЧ за чужденец), произходът и постоянният адрес индивидуализират конкретното лице като гражданин. Гражданството е правната връзка на лицето с неговата държава. Някои лица имат двойно гражданство или са без гражданство, или имат статут на бежанец. Гражданското състояние е съвкупност от правнозначими характеристики на едно лице: правоспособност (възможност да носи права и задължения); дееспособност (възможност да извършва сделки и да се задължава със своите действия); деликтоспособност (възможност да носи отговорност за постъпките си). Тези възможности се обуславят от раждането, придобиването на пълнолетие, наличието на вменяемост, ограничения в правата и настъпването на смърт. Съдебното, семейното състояние и други характеристики се обусловят от извършването/настъпването на определени правнозначими действия/събития и характеризират допълнително гражданскоправния статут на лицето.

Освен физическите лица – хората, съществуват и юридически лица – организации на хората или техни организационни обединения. Гражданското дружество е най-простото такова обединение, което не притежава своя самостоятелна правосубектност, но представлява съглашение за извършването на организирана съвместна дейност. Кооперацията е подобно съвместно съглашение, но вече със самостоятелна правосубектност и най-често насочено към определена материална цел (например жилищностроителната или производствената кооперация). Особен род граждански образувания са неправителствените организации с нестопанска (идеална) цел. Тези организации могат да бъдат фондации (обединения около имущество) или сдружения (обединения около група хора), които са насочени към постигането на избрана от тях нематериална кауза. Особено място като гражданскоправен субект заема и държавата, когато встъпва в равноправни граждански отношения. В такива случаи тя не упражнява държавния суверенитет, а договаря като равностоен партньор, носещ съответни права и задължения.

Представителството е още един ключов гражданскоправен въпрос. Когато едно лице не може да осъществява лично свои действия, от негово име може да се яви представител. В някои случаи лицето изобщо не може да представлява себе си. Такъв е случаят с непълнолетните лица, които се представляват от техните родители и настойници; с частично или пълно запретените, които също не могат да упражняват самостоятелно своите права; с безвестно отсъстващия, чиито интереси трябва да бъдат защитавани от неговите близки, докато той се появи или бъде обявена неговата смърт. Особен е случаят с организациите, които се представляват от техните ръководители. Освен законово представителство, различаваме и договорно, по силата на което едно дееспособно лице упълномощава друго дееспособно лице да води определени негови дела. За адвокатската дейност е типично упълномощаването като процесуален представител на доверителите и подзащитните.

§ консултиране и изготвяне на пълномощни

§ обявяване на безвестно изчезване или смърт

§ поставяне под частично или пълно запрещение

§ изготвяне на договори за граждански дружества

§ жилищностроителни и производствени кооперации

§ консултиране при определяне на идеални цели

§ учредяване на сдружения и фондацииНа вашите услуги:

§ Въпроси и Отговори


§ Авторско право

§ Административно право

§ Вещно право

§ Гражданско право

§ Данъчно право

§ Европейско право

§ Информационно право

§ Конституционно право

§ Международно право

§ Наказателно право

§ Наследствено право

§ Облигационно право

§ Осигурително право

§ Процесуално право

§ Семейно право

§ Трудово право

§ Търговско право

§ Финансово право

§

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

§