www.Advocati.org

В „обществена“ или в „частна“ полза да определя моето ЮЛНЦ?

Законът за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) позволява сдруженията и фондациите да бъдат определяни за осъществяване на дейност „в обществена“ или „в частна полза“.

По дефиниция дейността е „общественополезна“, ако е насочена към цялото общество; и е „частна“, ако е в полза на по-малки групи или на отделни лица. Това обаче е малко подвеждащо. Няма съществена юридическа пречка една общественополезна цел да бъде преследвана от организация „в частна полза“, както и обратното – една частна цел да бъде преследвана от „общественополезна“ организация. Освен това не може да се прокара ясно разграничение между определена „общественополезна“ цел и такава, която е „в частна полза“ – независимо от примерното изброяване в ЗЮЛНЦ.

Същностната разлика между организациите, обявени „в обществена“ или „в частна полза“, не се изразява толкова в естеството на самата идеална цел, колкото във формата на управление на организацията, в отчетността, в нивото на държавен и обществен контрол, в достъпа до общинско, държавно и европейско подпомагане и партньорство.

Организациите „в обществена полза“ се управляват от разширен колективен орган с минимум 7 членове (или 3 членуващи организации), спазват специални правила за разходване на средствата и отчитат подробно дейността си, която подлежи на засилен контрол за нейната „общественополезна“ целесъобразност. Поради това организациите „в обществена полза“ изглеждат по-стабилни и им се предоставя достъп до данъчни и други преференции, което е отказано на организациите „в частна полза“. За сметка на това обаче, организациите „в частна полза“ са по-мобилни, по-гъвкави и по-лесни за обслужване – което ги прави предпочитаната форма за осъществяване на малки проекти. Обратно – организациите „в обществена полза“ са подходящи за по-тежки проекти, където е необходима повишена обществена ангажираност и партньорство от страна на общините, държавата и международни организации.

Няма пречка една организация „в частна полза“ на по-късен етап да бъде определена като такава „в обществена полза“ – след като бъдат извършени необходимите устройствени промени и бъде заявено вписване на това ново обстоятелство в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията. Обратното обаче – преминаването от „обществена“ към „частна“ полза е юридически недопустимо.

Вижте и други отговори!