www.Advocati.org

Трудово право

Трудовото право урежда обществените отношения във връзка с полагането на зависим труд.

  • консултиране при наемане на работа

  • изготвяне на вътрешно-фирмена трудова документация

  • консултиране при подбор и съкращения на персонал

  • съдействие при колективни трудови преговори

  • водене на колективни трудови спорове

  • искове за неизплатени трудови възнаграждения

  • оспорване на неоснователни дисциплинарни наказания

  • реализиране на ограничена имуществена отговорност

  • искове при неправилно прекратен трудов договор

Ключов въпрос за трудовото право е трудовият договор, по силата на който работниците и служителите полагат труд. Работникът/служителят се наема от една страна да осъществява определени трудови функции, като спазва установената трудова дисциплина при работодателя и носи дисциплинарна отговорност за допуснати дисциплинарни нарушения, а в някои случаи – и ограничена имуществена отговорност.

Работодателят от своя страна се задължава да осигурява безопасни и здравословни условия на труд, да дава ясни указания и информация на наетите работници/служители, да изплаща в срок и в пълен размер трудовите възнаграждения, да превежда своевременно следващите се осигурителни вноски и данъци, да зачита достойнството на работещите.

Трудовото право установява редица задължителни норми за минималните размери на трудовите възнаграждения и обезщетения, за честотата и продължителността на почивките, за различните видове отпуски, за социалната отговорност при трудова злополука, майчинство, професионално заболяване и т.н.

За повечето работещи трудовото правоотношение е основен източник на средства за издръжка. Поради това законът закриля и обезпечава стабилността на трудовия договор. Без изрично писмено съгласие на работника/служителя условията по трудовия договор не могат да бъдат изменяни в негова вреда. Прекратяване на трудовия договор се допуска само при изрично установените в закона условия. При дисциплинарно наказание се изисква спазването на специално дисциплинарно производство, а когато икономическите условия налагат съкращаване на част от наетите лица, работодателят е длъжен да извърши справедлив подбор между тях.

Особен дял от трудовото право са колективните трудови права. Работниците и служителите във всяко предприятие могат да излъчват свои представители, да сформират работнически съвети и да се сдружават в синдикални организации, които да защитават правата им по организиран и масов начин. Благодарение на такива организации, работниците и служителите могат да водят колективни трудови преговори и да предизвикват колективни трудови спорове. Последните, ако не доведат до разумен резултат, могат да прерастнат в локална, браншова или дори национална стачка.