www.Advocati.org

Законодателство

Законите (или по-прецизно нормативната уредба) включва йерархизирани, абстрактни и обществено признати правила за поведение, скрепени със силата на държавната принуда. Законите гарантират правото, като обезпечават стабилност, яснота и предвидимост на установения обществен ред.

Изберете от изображенията по-долу за повече подробности...