www.Advocati.org

Конституционно право

Конституционното право урежда обществените отношения във връзка с формирането на държавността и основните принципи на обществено устройство.

  • учредяване на политически партии и движения

  • консултиране на политически дейци и организации

  • оспорване на резултати от политически избори

  • консултиране на проекти за политически реформи

  • проекти за изменение и допълнение на закони

  • съдействие при осъществяване на инициативи

  • жалби за противоконституционност на закони

Конституцията е върховен нормативен акт, който задава основните разбирания на едно общество за фундаменталните ценности, правовия ред и устройството на държавната власт. Цялата правна система се подчинява на установения конституционен ред. Конституцията има непосредствено действие и е пряк израз на народния суверенитет (властта на един народ свободно и независимо да се самоопредели). Народът – лично чрез референдуми или опосредствано чрез народни представители – задава основните насоки за своето политическо устройство и конституира органите на държавна власт.

Нашата конституция определя България като демократична, правова и социална държава, която е устроена унитарно (единна е и е неделима). Управлява се като парламентарна република, което означава, че Народното събрание е върховен орган, а мандатите на властта се печелят чрез избори.

Както е в повечето съвременни държави, властта в България е разделена на законодателна, изпълнителна и съдебна. Законодателната власт се избира пряко от народа и е висш изразител на народния суверенитет, тъй като приема конституцията и законите, и ратифицира международните договори, по които България е страна. Специфична функция в тази връзка има Конституционният съд, който може да спре прилагането на закон или международен договор, ако установи противоречие с Конституцията. Законодателната власт участва активно и във формиране висшите органи на изпълнителната и съдебната власт. Народното събрание утвърждава състава на Министерския съвет и упражнява парламентарен контрол спрямо дейността на министрите. Изпълнителната власт от своя страна привежда в изпълнение държавната политика, като администрира ежедневните държавни дела въз основа на закона. Съдебната власт е независима от останалите държавни институции и осъществява правозащитни функции при нарушаване на закона. Президентът служи като обединител на нацията, явява се върховен главнокомандващ на българската армия и балансира отношенията между институциите на държавна власт.

Конституционният ред определя как се придобива или изгубва българско гражданство – което е правната връзка между едно лице и неговата държава. Никой български гражданин не може да бъде лишен насилствено от своето гражданство, нито може да му бъде отказано да се върне в България. Конституцията посочва основните човешки и граждански права. Правата се разделят в няколко групи: лични – право на живот, на здравословна среда, на достойнство, на свободно развитие, на свободна мисъл и убеждения; политически – право на сдружаване в политически организации, на участие в избори и в управлението на държавата; социално-икономически – право на труд, на достъп до блага, на обществено осигуряване. Някои от тези права (като например правото на живот) са неотменими, а други (като например правото на неприкосновеност) могат да бъдат ограничавани само в случай на крайна необходимост.