www.Advocati.org

Право

Право най-напред е онова, което е добро и справедливо, което е правда.

Правото функционира като система от закони, правозащитни институции и установени процедури за прилагане на законите. Така се поддържа мир и стабилност в общество на противоречиви интереси. Защитаваният от правото обществен ред е свързан със зачитане правата и законните интереси на гражданите и техните организации, противодействие срещу вредни за обществото явления (от гледна точка на установените разбирания) и създаване на приемливи механизми за разрешаване на спорове, когато правото е нарушено. Различните обществени отношения, регулирани от правото, са систематизирани в обособени правни отрасличастни, публични, наказателни, международни.