www.Advocati.org

Правни отрасли

Правото е систематизирано в правни отрасли, насочени към уреждане на обществените отношения (закони, институции и процедури) в ключови сфери от живота на хората. Правните отрасли се групират в четири основни дяла:

Специфики разкрива своеобразното европейско право, което е резултат от политическите реалности на нашия континент.

Специфики разкриват и различните форми на процесуално право, което (макар да не е насочено към изясняване на конкретен род обществени отношения) указва начините, процедурите за реализиране на юридически признатите права и задължения.

Исторически най-старите правни отрасли са възникнали във връзка с частните отношения по повод признаването на собствеността (вещно право) и встъпването в различни договорки (облигационно право) между равнопоставени и свободни хора, които искали да стопанисват необезпокоявано своето имущество и да влизат в полезни отношения едни с други. По-късно правото започнало да обхваща и публичните отношения по повод установяването на фундаментални ценности (конституционно право), изясняване на механизмите за функциониране на властта (административно право), защита на общността от разрушителни деяния (наказателно право), взаимно признаване и поддържане на връзки с другите народи (международно право).

Първоначално правните отрасли не са съществували в днешния изчистен вид, но са дали основа за развитие на правото и за постепенното му приближаване към неговия съвременен облик. Днес правото действа като единен организъм от съгласувани помежду си абстрактни правила, предоставящи детайлна регламентация на ключовите обществени отношения и осигуряващи относително стабилен обществен ред. Днес правото продължава да се развива и в отговор на съвременните предизвикателства възникват такива правни направления, каквито са екологичното, медицинското, космическото, информационното и други.