www.Advocati.org

Висш адвокатски съвет

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) е учреден през 1925 г. и работи за издигане престижа на морала на адвокатскато съсловие, като упражнява въховен дисциплиниран надзор над адвокатските колегии. Основна функция на ВАдвС е да утвърждава независимостта на българската Адвокатура, уредена още в първия Закон за адвокатите от 22.11.1888 г.

Законъ за адвокатитѣ
(22.11.1888 г.)

След установяването на тоталитарната власт през 1944 г. ВАдвС е разформирован и адвокатската независимост е практически ликвидирана. С няколко последователни указа ръководството и надзорът на адвокатската дейност е поверена на Министъра на правосъдието (което практически подчинява Адвокатурата на Изпълнителната власт).

Органите на Адвокатурата са възстановени след демократичните промени от 1991 г. С чл. 134, ал. 1 от Конституцията, Адвокатурата е провъзгласена отново за свободна, независима и самоуправляваща се – което е фундамент на нейната правозащитна функция, вкл. когато се противопоставя срещу погазване правата и законните интереси на гражданите от страна на Държавата.

Заседание на Общото събрание
на българската Адвокатура

Общото събрание на всички български адвокати избира председател и 15 основни и 10 резервни членове, които формират състава на ВАдвС. Другите върховни органи на Адвокатурата са Висшият контролен съвет и Висшият дисциплинарен съд. Освен че упражнява върховен надзор над дейността на българската Адвокатура, ВАдвС се ползва от ключовото правомощие да сезира Конституционния съд срещу закони, които нарушават конституционно гарантираните права и свободи на гражданите.