www.Advocati.org

НАП внедрява електронна данъчна декларация с автоматично пресмятане и баркод

Успоредно с попълването на формуляра, вградена формула изчислява въведените данни и в случай на допуснато несъответствие извежда сигнал за грешка. По този начин потребителят може да отстрани допуснатите неточности още преди подаването на декларацията.

(14.01.2014) Националната агенция по приходите (НАП) предоставя на гражданите формуляр на Годишна данъчна декларация за електронно попълване с вградени формули за автоматично пресмятане на зададените от потребителя ставки и с вградена технология за генериране на баркод за въведените данни. Последното позволява на данъчната администрация да сканира от хартиения носител генерирания след попълването баркод и автоматично да въведе данните в масивите на НАП – вместо да въвежда данните на ръка. По този начин обработването на данъчната информация ще се извършва много по-бързо и при минимален риск от допускане на технически грешки – което ще допринесе и за по-бързо възстановяване на надвнесени данъци.

Потребителят може да изтегли.rar формат) формуляра на Годишна данъчна декларация от страницата на НАП и да попълни приложенията за различните видове доход на своя компютър. Успоредно с попълването на формуляра, вградена формула изчислява въведените данни и в случай на допуснато несъответствие извежда сигнал за грешка. По този начин потребителят може да отстрани допуснатите неточности още преди подаването на декларацията и да оптимизира данъчния процес, като спести излишната последваща кореспонденция за нанасяне на корекции.

След като бъде попълнена електронно, Годишната данъчна декларация трябва да се принтира и да се подаде на хартиен носител – по пощата или на място в някои пощенски клонове (където директно се издава входящ номер), или лично в съответното териториално поделение на НАП. Подаването на годишната декларация и внасянето на дължимите данъци трябва да стане не по-късно от 30.04.2014 г. (след този срок се дължат глоби и лихви).

Вноските за данъчни и осигурителни задължения – с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) следва да бъдат превеждани към Единната данъчноосигурителна сметка на съответното териториално поделение на НАП, с код за плащане на данъци и осигуровки 11-11-11. Кодът за плащане на ДПЗО е 58-11-11. Тъй като погасяването на задълженията към фиска вече става автоматично според датата на възникване на задълженията, не е необходимо да се посочва конкретно основание за плащане (извън цитираните кодове).

Допълнителна информация за електронната данъчна декларация и за плащането на данъчни и осигурителни вноски може да се получи от Националния информационен телефон на НАП++359(700)18700 (на цената на един градски разговор) или от страницата на НАП.