www.Advocati.org

В България няма никаква готовност за адекватна реакция при бедствена ситуация

В момента, в който предстоящото бедствие е било идентифицирано, Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова е могла (и е била длъжна) да изпълни правомощията си по ЗЗБ, съгласно който „кметът на община (...) осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението при заплаха от възникване или за възникнало бедствие“.

(11.07.2014) Законът за защита при бедствия (ЗЗБ) определя бедствието като „значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/ли от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и околната среда“, чието предотвратяване, овладяване и преодоляване „надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото“ (чл. 2 от ЗЗБ). Тъй като бедствените ситуации в голяма част от случаите не могат да бъдат предотвратени или поставени под контрол от човека, чл. 6, ал. 1, т. 8 от ЗЗБ определя с цел намаляване риска от бедствия да бъде осъществявана превантивна дейност, която включва „изграждане и поддържане на системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване“ на отговорните за сигурността органи и на населението като цяло. Във връзка с това чл. 4, т. 3 от ЗЗБ определя информацията за рисковете от бедствия като публична – тази информация трябва да бъде достъпна и своевременно свеждана до знанието на всички граждани, които са засегнати или могат да бъдат засегнати от евентуално бедствие. По-нататък чл. 11, ал. 1, т.т. 1-3 определят „наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването [да] се основават на: 1. информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции; 2. информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични, сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и явления; 4. хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав (ИАППРД) и други“. На база постъпващите данни от споменатите източници в случай на необходимост трябва да бъде задействана уредената в Глава III от ЗЗБ „Единна спасителна система“, която съгласно чл. 19, ал. 1, т.т. 1-3 от ЗЗБ включва 1. предупреждение; 2. изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; 3. оповестяване“.

По данни на метеоролога Петър Янков, отразени от медиите на 09.07.2014 г., Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) е локализирала заформящия се градоносен облак около 30 минути преди стихията да се изсипе над столицата. Специалистът подчертава, че тогава „не е можело да се действа“, тъй като е недопустимо ракети за разбиване на градоносните облаци да бъдат изстрелвани над населени места – отломките им могат да причинят неоправдани поражения на хората и имуществото долу в града. Както е видно от радарните снимки на 08.07.2014 г., градовият щорм (началната фаза на формиране на градоносния облак) е локализирана за първи път към 15:57 ч. в областта на Драгоман, Сливница и границата със Сърбия. Към 16:05 ч. растящият облак е формирал ледени кристали с размери до 1-1,5 см, а към 16:08 ч. кристалите са достигнали и надхвърлили размери от порядъка на 2-2,5 см. От този момент градушката е станала неизбежна. Към 16:12 ч. градоносният облак е достигнал западните квартали на София и е започнал да се снишава (което е начална фаза на самото изваляване). Видно от горното, НИМХ към Българската академия на науките (БАН) е разполагал с информация за мащабите на предстоящото бедствие и за приблизителните райони, които ще бъдат засегнати, приблизително 20 минути преди самото бедствие да настъпи. Данните се подават през системата за мониторинг в реално време към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) при Министерство на вътрешните работи (МВР) и към другите органи и институции, отговорни за наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването на бедствия.

В момента, в който предстоящото бедствие е било идентифицирано, Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова (противно на оправдателните й твърдения) е могла (и е била длъжна) да изпълни правомощията си по чл. 65, ал. 1, т. 4 от ЗЗБ, според която „кметът на община: 4. осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението при заплаха от възникване или за възникнало бедствие“. Целта на такова ранно предупреждение и оповестяване съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност от 09.03.2012 г., е „ограничаване на риска при опасност от предстоящо или настъпило бедствие или въздушна опасност, организиране на бързо и ефективно овладяване на ситуацията и намаляване на последиците от нея“. Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата, „ранното предупреждение и оповестяването при бедствия (...) се извършва (...) на (...) общинско ниво – от (...) кмета на община по предложение на директора на ГДПБЗН или началника на съответното Областно управление по пожарна безопасност и защита на населението (ОУПБЗН)“. Очевидно, нито кметът е пристъпил към осъществяване на своите правомощия по чл. 65, ал. 1, т. 4 от ЗЗБ, нито в ОУПБЗН е осигурено осъществяването на функциите по чл. 7, ал. 1 от Наредбата. Оправданието, че евентуално ранно оповестяване на приближаващото бедствие би предизвикало допълнителна паника, е несъстоятелно – доколкото Системата за ранно предупреждение и оповестяване предоставя възможност за подаване освен на Националния сигнал за тревога, също и на конкретни гласови указания за това какво точно да предприемат гражданите, за да избегнат опасността и да намалят последиците от нея. Така например, могло е да се дадат прости указания хората да влязат в близките сгради и да стоят далече от прозорците (което можеше да спаси загиналия в Борисовата градина гражданин и да предотврати поне част от контузиите, причинени на заварени от градушката хора на открито).

Липсата на каквато и да е реакция от страна на Единната спасителна система на България за ранно предупреждение и оповестяване на приближаващото бедствие от 08.07.2014 г. е поредната обезпокоителна индикация за липсата на каквато и да било готовност на държавните институции и органи да предприемат своевременни и адекватни действия за защита на населението в случай на критична ситуация. Констатацията става още по-обезпокоителна, като се вземе предвид, че бедствия от типа на градушката са сравнително лесно предвидими с помощта на съвременните технологии и се поддават (макар и с кратко предварение) на точно наблюдаване и прогнозиране. Щом българската държава е толкова неспособна да задейства Единната спасителна система при такова предвидимо бедствие (дори и когато разполага с цялата необходима информация за него), какво остава за справянето с други критични ситуации, които изобщо не се поддават на предварително наблюдаване и прогнозиране? Възниква въпросът в какво се изразява дейността на сектор „Сигурност“ и с какво може да се оправдае внушителната част от националния доход, която всяка година се заделя за нейното обезпечаване?