www.Advocati.org

ВСС – бранител на статуквото, лишен от воля за провеждане на Съдебна реформа

ВСС за пореден път отказва да предприеме мерки за обезпечаване легитимността на процедурата за избор на трите най-висши длъжности в Съдебната система. Пренебрегват се силно негативните настроения на недоверие сред съдиите, формирани от проведените досега неубедителни избори и множеството тревожни констатации и препоръки в докладите на ЕК до ЕП и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка.

(20.07.2014) В свое Открито писмо от 18.07.2014 г., отправено до съдиите в България с копие до Висшия съдебен съвет (ВСС), до Гражданския съвет при ВСС и до Представителството на Европейската комисия (ЕК) в София, Съюзът на съдиите в България (ССБ) обявяви от позицията си на най-голямата съдийска организация в България своето решение да напусне Гражданския съвет при ВСС. „В нито един случай (...) ВСС не е изразил отношение към позициите на Гражданския съвет, от което да е видно поне минимално усилие за постигане на съзидателно сътрудничество със същия орган, създаден, за да бъде действен коректив от полза при реализиране на стратегическите политики в областта на съдебната реформа – аргументират позицията си членовете на ССБ. – В същото време ВСС отчита дейността на Гражданския съвет като форма на взаимодействие със структурите на гражданското общество. Но в действителност взаимодействие и сътрудничество няма.“

Конкретният повод за тази крайна позиция на ССБ е изразен още в първите редове на откритото писмо: „с решението си от 10.07.2014 г., с което отказа да приеме предложените промени в Правилата за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, ВСС за пореден път се изяви като бранител на статуквото и демонстрира отсъствието на каквато и да било воля за провеждане на съдебна реформа.“

„Изборът на кандидатите за председатели на Върховните съдилища – подчертават членовете на съдийската органидзация, – е от особено съществено значение, тъй като върховните инстанции в съдебната власт са не само олицетворение на нейния облик, но и решаващ фактор за качеството на правораздаването. Без съмнение тези ръководни позиции следва да бъдат заети от доказани професионалисти с високи морални качества и безупречен интегритет, ползващи се с утвърден авторитет в съдийската общност. Единствено провеждането на прозрачна и честна процедура би гарантирало доверие в качеството на избора.

С гореспоменатото решение обаче ВСС отказа да приеме предложените мерки за обезпечаване на легитимността на процедурата за избор на трите най-висши длъжности. Така пренебрегна както силно негативните настроения на недоверие сред съдиите, формирани от проведените досега неубедителни избори, така и множеството тревожни констатации и препоръки в доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 22.01.2014 г. и техническия доклад към него.

В разрез с утвърдените европейски стандарти ВСС отказа да изготви профил за длъжността; отказа да осигури участието на съдиите от върховните съдилища в процеса по номиниране; отказа да допусне участието на обществеността като гарант за прозрачността на процедурата.

И накрая – въпреки основателните съмнения и сериозните възражения срещу надеждността на системата за електронното гласуване, породени от поредица нелепи случаи на компрометираното й използване, ВСС отказа да приеме гласуването с интегрална бюлетина.

В съвкупност всички предложени мерки за подобряване на Правилата са насочени към създаване на реални гаранции за почтеност и убедителност на процедурата, в резултат на която да бъде проведен качествен избор на най-достойния за заемането на съответната позиция кандидат.

С факта на отхвърлянето им ВСС дава крайно негативен и обезкуражителен знак на обществото и на магистратската общност, защото афишира намерението си да провежда изборите по познатия ни, напълно неприемлив начин – въз основа на неразбираеми подбуди, по неясни критерии, с незащитими мотиви и почти без изключение – с предизвестен резултат. ВСС упорито препятства участието на съдийската общност в самоуправлението на системата и по същество отказва всякаква възможност за отварянето й към обществото, напълно неглижирайки становищата на неправителствения сектор.“

Членовете на съдийската организация изтъкват, че цитираните предложения за промени в Правилата дори не са обсъдени от ВСС – въпреки, че са посрещнати „с одобрението и подкрепата на Гражданския съвет“.

„Както в последния случай – обобщават своята позиция съдиите от ССБ, – така и в поредица други, участието на гражданските и професионалните организации при формулиране на въпроси от значение за реформирането на Съдебната власт е сведено до груба формалност. А резултатите от осъществявания от същите организации мониторинг и препоръките им по конкретни дейности на ВСС са игнорирани изцяло. Всичко това показва, че дейността на Гражданския съвет се използва с превратна цел. Той не служи за друго, освен за „легитимиране“ на действия на ВСС, които определено не срещат одобрението на гражданското общество, нито са резултат от съдържателна консултация с неговите представители. ССБ отказва категорично да има неволен принос в този порочен процес“ – категорични са членовете на съдийската организация.