www.Advocati.org

Добра новина за корупцията и измамите във вреда на финансовите интереси на ЕС

20 страни-членки на ЕС (сред които и България)се обединяват около идеята за създаване на наддържавна Европейска прокуратура, която да разследва и привлича към наказателна отговорност за престъпления срещу финансовите интереси на Съюза.

(26.04.2017) 16 страни-членки (Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия и Чехия) са нотифицирали с Уведомително писмо европейските институции за намерението си по реда на Засиленото сътрудничество да създадат Европейска прокуратура за разследване, повдигане и поддържане на обвинения, и предаване на Съд на извършителите на престъпления против финансовите интереси на ЕС. Във връзка с това участващите страни-членки предлагат проект на Регламент за създаване на Европейска прокуратура – във връзка с което е образувано Междуинституционално досие 2013/0255 (APP).

Участващите страни-членки констатират, че „настоящата ситуация, в която наказателното преследване на престъпления срещу финансовите интереси на Съюза е изключително в ръцете на органите на държавите членки, невинаги способства за постигането на поставената цел в достатъчна степен. Тъй като целите на настоящия Регламент, а именно засилване на борбата срещу престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, чрез създаването на Европейска прокуратура, не могат да бъдат постигнати от страните-членки поотделно, предвид различията при наказателното преследване на извършени престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, и следователно — поради факта, че Европейската прокуратура трябва да разполага с компетентност да преследва по наказателен ред тези престъпления — могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза“. Цитираните констатации звучат особено актуално за държави като България, където наблюдаваме унищожителни нива на корупция по високите етажи на властта и отсъствие на всякаква политическа воля за действително реформиране на Съдебната система. Ситуацията в останалите части на ЕС не е много по-добра – така например, по данни на Европейската комисия (ЕК) всяка година поне €50 млрд. приходи от ДДС не постъпват в националните бюджети на Европа заради такива измами.

Предвижда се Европейската прокуратура да действа като високоспециализиран и независим орган извън съществуващите институции и служби на ЕС, като няма да бъде допустимо да получава каквито и да било указания от институциите на Съюза или от властите в страните-членки. Европейската прокуратура ще включва Централна служба на равнище ЕС и Децентрализирано ниво, включващо Европейски делегирани прокурори, установени в страните-членки. Европейските делегирани прокурори ще продължават да изпълняват функциите си и като национални прокурори. Централната служба ще упражнява надзор върху разследванията, повдигането и поддържането на обвинението на национално равнище – което ще способства за осигуряването на ефективна координация и единен подход в целия ЕС – като се избягват времеемките процедури за Съдебно сътрудничество. Европейската прокуратура ще може да изземва разследването на престъпления срещу интересите на ЕС от националните следствени и прокурорски органи, и да внася и поддържа обвиненията директно пред националните съдилища.

Очаква се по реда на Засиленото сътрудничество към инициативата за Европейска прокуратура да се присъединят и други страни-членки, които могат да сторят това по всяко време – преди или след приемането на Регламента. На този етап предстои осъществяването на преговори в Съвета с цел финализиране на нормативния текст, който, за да бъде окончателно приет, трябва да бъде гласуван и от Европейския парламент.

Отделно от горното, на 25.04.2017 г. Съветът прие Директива за борбата по наказателноправен ред с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза. Цели се подобряване на наказателното преследване на престъпления срещу финансите на ЕС и улесняване възстановяването на неправомерно разходвани средства на ЕС. Директивата ще бъде основна част от уредбата, приложима от бъдещата Европейска прокуратура.

В Директивата се съдържат общи определения на редица престъпления срещу бюджета на ЕС – в т.ч. за активна и пасивна корупция, присвояване на финансови средства, изпиране на пари и други. Тежките случаи на трансгранични измами с данък върху добавената стойност (ДДС) също са включени в обхвата на директивата – когато надвишават €10 млн. Директивата установява и минимални правила относно давностните срокове и санкциите, които трябва да бъдат налагани. Предвижда се Директивата да бъде приета от Парламента и след публикуването и в Официалния вестник на ЕС, ще бъде предоставен 24-месечен срок на страните-членки за транспонирането й на национално равнище.

Оуен Боничи, министър на правосъдието на Малта: „Защитата на бюджета на ЕС е от ключово значение, за да се гарантира най-ефективното и ефикасно използване на парите на европейските данъкоплатци. Наличието на общи определения, общи правила и общи минимални санкции е стъпка напред в борбата с измамите в целия ЕС. Директивата ще бъде важен инструмент на новата Европейска прокуратура.“

Гюнтер Йотингер, еврокомисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси: „Измамите, засягащи бюджета на ЕС, не се толерират. Всеки цент от този бюджет трябва да бъде похарчен в полза на европейските граждани. Създавайки една солидна, независима и ефикасна Европейска прокуратура, ние засилваме усилията си да защитим парите на данъкоплатците, като осигуряваме европейски подход спрямо разследването и наказателното преследване на престъпления, засягащи бюджета на Съюза. Това ще бъде сериозно допълнение към вече съществуващите средства на равнището на Съюза, а именно – Европейската служба за борба с измамите (OLAF), която работи в областта на административните разследвания.“

Вера Юрова, еврокомисар по въпросите на правосъдието: „Работихме усилено, за да убедим колкото се може повече страни-членки да подкрепят проекта и съм много доволна, че в създаването на Европейската прокуратура ще участват 20 от тях. Това е голямо постижение, което гарантира, че Европейската прокуратура ще бъде ефикасна още от първия ден, в който започне да функционира. Днес е добър ден за европейския данъкоплатец. Европейската прокуратура ще допълва дейността на Евроюст (Eurojust – Агенцията на ЕС, работеща в областта на наказателното правосъдие – бел. www.Advocati.org), която ще има възможност да се посвети повече на борбата с тероризма и трафика на хора.“