www.Advocati.org

От 2018 г. нов ред за регистрацията на Сдружения, Фондации и Народни читалища

От 2018 г. започва да действа Регистърът на юридическите лица с нестопанска цел (РЮЛНЦ) при Агенцията по вписванията (АВ) – където всички всички новоучредяващи се Сдружения, Фондации и Народни читалища ще трябва да се вписват по подобие на търговските дружества, а вече учредените ще трябва да се пререгистрират.

(27.12.2017) От догодина започва да действа Регистърът на юридическите лица с нестопанска цел (РЮЛНЦ) към Агенция по вписванията (АВ), който ще функционира подобно на (и съвместно с) Търговския регистър (ТР). От същата дата се променя редът за регистрация на Сдружения, Фондации и Народни читалища – който се извежда от Окръжните съдилища и ще бъде подобен на този, който през 2007 г. беше утвърден за търговските дружества и икономически обединения. Заедно с това §25, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) задължава съществуващите Сдружения и Фондации, вписани във Фирмените регистри при Окръжните съдилища, до 31.12.2020 г. да подадат Заявление за пререгистрация в коя да е от Регионалните дирекции на АВ. В сходен смисъл са чл. , ал. 6 от Закона за народните читалища (ЗНЧ), съгласно която „Читалищното сдружение придобива качеството на юридическо лице с вписването му в РЮЛНЦ“.

Държавна такса за осъществяване на пререгистрацията на съществуващи юридически лица с нестопанска цел няма да бъде събирана. С Постановление на Министерски съвет (ПМС) №270 от 08.12.2017 г. се допълва и Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията (ТДТСАВ) – за регистрирането на нови юридически лица с нестопанска цел или клонове на чуждестранни такива, както и за преобразуването им, ще се събира такса в размер 50 лв., а когато Заявлението за вписване на горните обстоятелстелства се подава по електронен път, таксата се определя в размер 25 лв.

Във връзка с горните нововъведения е изменена и допълнена Наредба №1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

С новия Раздел IXж „Заявление за вписване на обстоятелства относно Сдружение“ от Наредба1 се определя „подлежащите на вписване обстоятелства относно Сдружение [да] се посочват в Заявление по образец съгласно Приложение №А15“ (чл. 33п, ал. 1 от Наредба1), към което се прилагат: Уставът на Сдружението; препис от Устава със заличени лични данни освен изискуемите по закон; Протокол с решението за учредяване на Сдружението с подписите на председателя и протоколиста на Учредителното събрание; Списък с подписите на учредителите; препис от Протокола с решението за учредяване със заличени лични данни освен изискуемите по закон; Удостоверение за актуалното състояние на юридическо лице-учредител (ако има такова сред членовете и ако то е чуждестранно или невписано по новия ред в РЗЮЛНЦ при АВ); Протокол с решенията на съответния овластен орган на юридическо лице-учредител за участие в новоучредяващото се Сдружение и за определяне на представител в органите му; Протокол с решението на учредителите за избор на Управителен орган на новоучредяващото се Сдружение; Образци от подписите на представляващите новоучредяващото се Сдружение; Доказателство за внасянето на първоначалните имуществени вноски (ако има предвидени такива).

С новия Раздел IXз „Заявление за вписване на обстоятелства относно Фондация“ от Наредба1 се определя „подлежащите на вписване обстоятелства относно Фондация [да] се посочват в Заявление по образец съгласно Приложение №А16“ (чл. 33с, ал. 1 от Наредба1), към което се прилагат: Учредителен акт на Фондацията с нотариално заверени подписи (при учредяване приживе) или нотариално заверен препис от Завещанието и от Акта за смърт на учредителя (при учредяване по случай смъртта); препис от Учредителния акт или Завещанието със заличени лични данни освен изискуемите по закон; Удостоверение за актуалното състояние на юридическо лице-учредител (ако има такова сред учредителите и ако то е чуждестранно или невписано по новия ред в РЗЮЛНЦ при АВ); Протокол с решенията на съответния овластен орган на юридическо лице-учредител за (съ)учредяване на Фондацията и за определяне на представител в нейния Управителен орган; Протокол с решението на учредителите за избор на Управителен орган на новоучредяващата се Фондация; Образци от подписите на представляващите новоучредяващата се Фондация; Доказателство за безвъзмездно предоставеното имущество за постигане целите на Фондацията.

С новия Раздел IXи „Заявление за вписване на обстоятелства относно Народно читалище“ от Наредба1 се определя „подлежащите на вписване обстоятелства относно Народно читалище [да] се посочват в Заявление по образец съгласно Приложение №А17“ (чл. 33у, ал. 1 от Наредба1), към което се прилагат: Протоколът от Учредителното събрание; Уставът на Народното читалище, подписан от учредителите; препис от Устава със заличени лични данни освен изискуемите по закон; нотариално заверени Образци от печата на Читалището и от подписите на представляващите Читалището лица; Декларации от членовете на Настоятелството по чл. 16, ал. 1, изр. 2 от ЗНЧ за липса на роднински връзки помежду им; Декларация от Секретаря по чл. 17а, ал. 2 от ЗНЧ за липса на роднински връзки с членове на останалите органи на Читалището; Декларации от членовете на Проверителната комисия по чл. 18, ал. 2 от ЗНЧ за липса на трудови правоотношения с Читалището и за липса на роднински връзки с членове на останалите органи на Читалището; Свидетелства за съдимост за членовете на Настоятелството, Проверителната комисия и Секретаря.

С новия Раздел IXк „Заявление за вписване на обстоятелства относно Клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел“ от Наредба1 се определя „подлежащите на вписване обстоятелства относно Клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел [да] се посочват в Заявление по образец съгласно Приложение №А18“ (чл. 33х, ал. 1 от Наредба1), към което се прилагат: Удостоверение за актуалното състояние на чуждестранното юридическо лице (включващо данни за представляващите го лица и начина, по който те упражняват представителната си власт); Протокол с решението за откриване на клон в България; Устройствен акт (Учредителен акт или Устав) на юридическото лице; препис от Устройствения акт със заличени лични данни освен изискуемите по закон; нотариално заверено Пълномощното от представляващите чуждестранното юридическо лице за овластяване на представител(и) на Клона в България; Образци от подписите на представляващите новоучредяващия се Клон.

Предвижда се Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) до 01.03.2018 г. да предаде на АВ структурирани електронни данни за вписаните юридически лица с дейност в обществена полза и клонове на чуждестранни юридически лица, ведно с техните Годишни доклади за дейността по чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ. До изтичането на срока за пререгистрация (31.12.2020 г.) МП ще продължи да поддържа публична базата данни на Сдруженията и Фондациите с дейност в обществена полза, които все още не са подали заявления за пререгистрация и ще препраща служебно техните Годишни доклади по чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, ако такива бъдат депозирани в МП по стария ред.

С допълнения Раздел XX „Заявление за обявяване на актове“ от Наредба1 се определя и новият ред за обявяване на актове на юридическите лица с дейност в обществена полза. Досега те представяха Годишните си доклади за дейността по чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ в ЦРЮЛНЦ при МП (и ще могат да правят това по стария ред до края на преходния период). Същевременно обаче те могат да преминат и към новия ред по чл. 61 от Наредба1, съгласно който „подлежащите на обявяване актове се представят за обявяване със Заявление по образец съгласно Приложение №Г1“, като видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група „Обявени актове“ с единствено поле №1001 „Описание на обявения акт“, в което се отбелязва видът на акта, а когато актът е (...) „Покана за свикване на общо събрание на членовете на юридическо лице с нестопанска цел“, се посочва датата на насроченото събрание“. По този ред може да се обявява: актуален Устройствен акт (Устав или Учредителен акт, в т.ч. и препис със заличени лични данни освен изискуемите по закон); Покана за свикване Общото събрание на Сдружение; Решение за учредяване на Сдружение или Фондация; Решения за промени в подлежащите на вписване обстоятелства; и др. Във всички случаи Заявлението за обявяване на актове трябва да бъде окомплектовано с подлежащия на обявяване акт (в оригинал, в нотариално заверен препис или такъв със заверка от заявителя), препис от обявявания акт със заличени лични данни освен изискуемите по закон, доказателства за изпълнение на изискванията по приемане на обявявания акт и други (ако и доколкото такива се изискват със закон).

С новия Раздел XXIб „Заявление за изпълнение на указания“ от Наредба1 се определя ред „за отстраняване на нередовност по дадени от длъжностно лице по регистрацията указания“ във връзка с (пре)регистрацията, вписването на нови обстоятелства и/ли обявяването на актове, за която цел приложение намира Заявление по образец съгласно Приложение №Ж1““ (чл. 63ж, ал. 1 от Наредба1), в което задължително се посочва входящият номер на предходното подадено заявление, по което са дадени указанията.

Във връзка с внедряването на новите функцоналности в информационната система на АВ, от 14:00 ч. на 28.12.2017 г. временно се спира достъпът до ТР. Новите функционалности са разработени и се внедряват в рамките на Проекта „Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с Имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на Централния регистър на особените залози“ (BG05SFOP001-1.002-0003) с обща стойност 1'999'415,78 лв. по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България (2016-2020)“ (BG05SFOP001-1.002) по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).