www.Advocati.org

Перник вòда нèма, мъка е голèма * – посегателство от най-значим законов мащаб

Оставилото гр. Перник без необходим жизнен ресурс отвеждане на водата от яз. Студена е неблагоприятно не само за икономическото благосъстояние на перничани, но застрашава живота и здравето, и е от естеството да причини хуманитарна криза в региона. Но въпреки наличието в българското право на достатъчно норми за защита на обществения интерес, същите няма да бъдат приложени – ако виновните длъжностни лица принадлежат към силните на деня или са извършили (са били заставени да извършат) беззаконията си в услуга на силните на деня.

(08.01.2020) Съгласно чл. 15 от Конституцията, „Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда (...) и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната“. Съгласно чл. 55 от същата, „гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда (...) [, която] са длъжни да опазват“. Цитираните разпоредби са отражение на съвременното разбиране на международната общност за фундаментални човешки права – в която връзка е напр. Резолюция 64/292 „Човешко право на [достъп до] вода и санитария“ от 28.07.2010 г., с която Организацията на обединените нации (ООН) „признава правото на здравословна и чиста питейна вода и санитария като основно човешко право, същностно необходимо за опазването на живота и за упражняването на всички останали човешки права“ (чл. 1).

С отвеждането на водата от яз. Студена и оставянето на хората в гр. Перник без необходимата им питейна вода (било заради насочване на наличните водни ресурси към индустриалната зона, било заради източването на тези ресурси през турбините на построената към язовира водноелектрическа централа), в най-лекия случай е консумирано престъпление по чл. 216а от Наказателния кодекс (НК), съгласно който към наказателна отговорност се привлича този, който „сам или чрез другиго неправомерно наруши целостта на съоръжения или обекти (...) на водоснабдителна или канализационна система, с което създаде условия за отклоняване на (...) вода“. Цитираната разпоредба е по Глава V „Престъпления против собствеността“, защото не взема предвид особения статут на водата (жизнено важна субстанция на живота) и разглежда същата единствено като собственост.

По наше мнение оставилото гр. Перник без необходим жизнен ресурс отвеждане на водата от яз. Студена, далеч не е престъпление единствено срещу собствеността. Високата обществена опасност на деянието произтича от обстоятелството, че недостигът на питейна вода е неблагоприятно не само за икономическото благосъстояние на перничани, но застрашава живота и здравето, и е от естеството да причини хуманитарна криза в региона. Именно в тази връзка е цитираната по-горе Резолюция 64/292 на ООН.

Язоврите са големи съоръжения, достъпни за пряко наблюдаване от всеки желаещ – и редица длъжностни лица са натоварени с тяхното стопанисване, управление, контрол. Едва ли отвеждането на водата е станало рязко, без да може да се забележи. В тази връзка приложение може би намира и чл. 353а от НК, съгласно който към наказателна отговорност се привлича и длъжностно лице, което „в кръга на служебните си задължения укрие или разгласи невярна информация за състоянието на околната среда и нейните компоненти – въздух, вода, почва, морски пространства – и от това последват немаловажни вреди за околната среда, живота и човешкото здраве“. Цитираната разпоредба е по Глава XI „Общоопасни престъпления“, Раздел III „Престъпления против народното здраве и против околната среда“.

В българското право има достатъчно норми, чрез които би могло да се осигури надеждна охрана на обществения интерес от осигуряването на здравословна и благоприятна околна среда, и от разумно използване на природните богатства и ресурси. Това обаче не означава, че относимите охранителни норми ще бъдат приложени – особено ако виновните длъжностни лица принадлежат към силните на деня или са извършили (са били заставени да извършат) беззаконията си в услуга на силните на деня. Ето как един такъв фрапантен случай на безчовечие, независимо от неудобствата и рисковете, стоварени върху десетки хиляди българи, в най-добрия случай ще произведе единствено политическа пушилка, прикриваща колективната безотговорност и безпринципност.

____________
* Перник вòда нèма, мъка е голèма – хумористична песен на Ива Давидова; в първата седмица от публикацията песента реализира над 200 хил. преглеждания, а месец по-късно – над 300 хил. преглеждания.