www.Advocati.org

Електронният подпис не може да изглежда различно от „визуализираща сигнатура“

Отказът на ЦИК да регистрира кандидатската листа на Коалиция „Демократична България – Обединение“ в XXVII Старозагорски избирателен район не само нарушава Регламент (ЕС) №910/2014; и не само демонстрира пълно непознаване природата на електронното подписване; в допълнение този отказ демонстрира и пълно непознаване на подписването въобще (включително на хартия).

(16.10.2021) Със свое Решение №742-НС от 14.10.2021 г., Централната избирателна комисия (ЦИК) потвърди като правилно Решение №51-НС от 12.10.2021 г. на Районната избирателна комисия (РИК) в XXVII Старозагорски изборен район, с което е отхвърлена жалбата на Коалиция „Демократична България – Обединение“ срещу отказа от регистрация на кандидатска листа на Коалицията за парламентарните избори на 14.11.2021 г. в XXVII избирателен район.

От мотивите на ЦИК научаваме, че не били спазени изискванията по чл. 255, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс (ИК) – „липсват валидно подписано предложение (Приложение №73-НС) и пълномощно на приносителите от Атанас Атанасов и Христо Иванов, в качеството им на представляващи Коалиция „Демократична България – Обединение“. В цитираната разпоредба четем, че „регистрирането на кандидатските листи се извършва от районните избирателни комисии след представяне на: предложение от партията или коалицията с имената, ЕГН и постоянния адрес на кандидатите; предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица“. Противно на някои внушения, ИК не въвежда никакви допълнителни изисквания за валидност – достатъчно е документите просто да бъдат подписани – по който и да било от съществуващите законни способи за подписване.

Пак от мотивите на ЦИК научаваме, че „на 12.10.2021 г., в 16:15 ч. (...) в РИК XXVII Стара Загора постъпва предложение (Приложение №73-НС) от Атанас Атанасов и Христо Иванов в качеството им на представляващи Коалиция „Демократична България – Обединение“ за регистрация на листа с кандидати за народни представители (...). Предложението е с приносители Атанас Славов и Магдалена Овчарова За Атанас Славов е представено пълномощно (копие, незаверено, подписано с електронен подпис) от представляващите коалицията Атанас Атанасов и Христо Иванов, съгласно което Атанас Славов има право да подаде в РИК XXVII кандидатска листа и да получава документи във връзка с това“.

Истинско недоумение буди изразът „копие, незаверено, подписано с електронен подпис“ – особено на фона на по-нататъшните констатации в мотивите на ЦИК: „предоставена е и флаш памет, на която е установено следното съдържание: електронна таблица с имената на кандидатите във формат Excel (каквото и да означава това! – бел. www.Advocati.org), предложението и пълномощното на приносителя. При отваряне на флаш паметта РИК констатира, че електронните подписи са положени от лицата, представляващи партиите, участващи в коалицията.

Независимо от горните констатации, по-нататък ЦИК констатира, че „предложението за регистрация на кандидатската листа и пълномощното, с което приносителят на документите е упълномощен за това, не са подписани, тъй като макар върху тях да се вижда поставена сигнатура, визуализираща електронно подписване на представените книжа, същите са разпечатка – копие без заверка „вярно с оригинала“. Били дадени в т.вр. указания представените разпечатани книжа да бъдат заверени „вярно с оригинала“ и документите да бъдат подписани собственоръчно от представляващите Коалицията – което приносителите отказали да сторят, тъй като документите са подписани електронно. Мотивирана от това, РИК постановила отказ от вписване, който ЦИК потвърждава като правилен.

Във връзка с горното следва да се отбележи чл. 25, §2 „Правна сила на електронните подписи“ от Раздел IV „Електронни подписи“ на Регламент (ЕС) №910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги, яваващ се задължителен за всички национални юрисдикции в Европейския съюз (ЕС). Съгласно цитираната разпоредба, „правната сила на квалифицирания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис“. Нито ЦИК, нито която и да било българска институция не може да придава друга правна сила на електронния подпис, обезсилвайки Регламент (ЕС) №910/2014.

След като РИК е констатирала, че документите са с електронни подписи, „положени от лицата, представляващи партиите, участващи в коалицията“, не е имала никаква друга правна възможност, освен при условията на „обвързана компетентност“ да регистрира кандидатска листа на Коалицията. Абсолютна глупост е твърдението, че документите били „копие, незаверено, подписано с електронен подпис“.

Във връзка с горното следва да разясним, че електронно подписаният документ в цифрова среда има различна природа от тази на саморъчния подпис, положен върху хартия. Електронният подпис на първо място не е изображение (не е следа от рисунъка на пишещото средство върху хартиената повърхност), а представлява криптографско изчисление, удостоверяващо автентичността и интегритета на един файл (напр. страница с текст в .pdf формат). Единствената визуална следа от полагането на електронен подпис е именно констатираната от РИК „сигнатура, визуализираща електронно подписване на представените книжа“; в тази сигнатура е вграден цифрено-буквен код, позволяващ осъществяване на споменатото криптографско изчисление и установяване дали това изчисление съответства точно на предоставения файл. Ако дори само една „нула“ или „единица“ от цифровото съдържание на файла се различава, криптографският отговор ще бъде отрицателен.

От дадените от РИК указания към приносителите „да бъдат заверени „Вярно с оригинала“ представените разпечатани книжа (предложение и пълномощно), същите да бъдат изпратени до 17:00 ч. на 12.10.2021 г. на електронната поща на РИК (в срока за регистрация), съответно документите да бъдат подписани собственоръчно от представляващите коалицията“, прозира пълната некомпетентност на изборната администрация не само относно електронното подписване, но и относно подписването въобще. Видно от цитираните указания, като „условие за валидност“ е поставено изискване документите да се подпишат на хартия и изпратят по електронна поща. Това е възможно само, ако подписаните на хартия документи се сканират и файловете със снимките се изпратят към указаната електронна поща. Очевидно, подобна снимка няма никаква доказателствена стойност – но това е по-важно за РИК (съответно за ЦИК) от технически гарантирания електронно подписан файл!

И независимо дали в РИК и ЦИК разполагат с дължимата компетентност да осъществят необходимата криптографска проверка* за потвърждаване автентичността и интегритета на електронно подписаните документи (изразяваме съмнение изобщо в компетентността им относно подписването, дори на хартия), те са длъжни да прилагат Регламент (ЕС) №910/2014 и да признават юридическата сила на квалифицирания електронен подпис. Отказът документите да бъдат приети, защото техните хартиени разпечатки не били заверени „Вярно с оригинала“, е незаконосъобразен и подлежи на отмяна по реда на чл. 73, ал. 1, хипотеза втора във вр. с чл. 58, ал.ал. 3 и 4 от ИК.

(18.10.2021) По случая е образувано адм.д.№614 от 2021 г. със Съдия-докладчик Райна Тодорова при Административен съд – Стара Загора, насрочено за 19.10.2021 г. от 11:30 ч. в Зала 2 в сградата на Съда с адрес на бул. Руски №44 в гр. Стара Загора. Съгласно цитираните по-горе разпоредби на чл. 58, ал.ал. 4 и 3 от ИК, Съдът се очаква да се произнесе още в самото заседание, като Решението му подлежи на обжалване в тридневен срок пред Върховния административен съд (ВАС), чието решение е окончателно.

(19.10.2021) Очаквано, със свое Решение №369 от 19.10.2021 г. по адм.д.№614 от 2021 г., АС Стара Загора призна като незаконосъобразно, постановено „в нарушение и при неправилно приложение на материалния закон, при допуснати нарушения на административно-производствените правила и в несъответствие с целта на закона“, и отмени на това основание Решение №51-НС от 12.10.2021 г. на РИК Стара Загора, потвърдено с Решение №742-НС от 14.10.2021 г. на ЦИК – като даде задължителни за изпълнение указания към РИК Стара Загора за регистриране на кандидатската листа на Коалиция „Демократична България – Обединение“ в XXVII Старозагорски избирателен район за парламентарните избори на 14.11.2021 г.

____________
* криптографската проверка за потвърждаване автентичността и интегритета на електронно подписаните документи при т.нар. квалифицирани електронни подписи (каквито са положените в разглеждания случай) се осъществява автоматично от доставчиците на електронни удостоверителни услуги – проверяващият не се нуждае от никакви специализирани познания по криптография, а само от желание да види очевидното