www.Advocati.org

Определения, Решения, Присъди

Чрез своите Определения компетентният орган дава указания на страните и придвижва процедурата към по-нататъшно развитие на производството. С Решения приключват гражданските и административните дела, при които Искът / Жалбата може да се уважи или да се отхвърли изцяло или отчасти. С Присъда, която е оправдателна или осъдителна, завършват наказателните дела. Постановеният акт може да бъде обжалван / протестиран пред по-горна инстанция и ако не е законосъобразен / обоснован, подлежи на отмяна. В противен случай актът влиза в сила и подлежи на изпълнение.